Dom Seniora Bożena

Dom Seniora „Bożena” usytuowany jest na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej w niewielkiej miejscowości Gulzów.

Budynek do dyspozycji mieszkańców pozbawiony jest barier architektonicznych. Dba­nie o jak naj­lep­szą kon­dy­cję fizyczną i psy­chiczną seniora jest dla nas celem pierw­szo­rzęd­nym. Nasz dom dosto­so­wany jest do potrzeb osób star­szych, nie­peł­no­spraw­nych i prze­wle­kle cho­rych

Dom Seniora zapewnia opiekę wykwalifikowanego personelu oraz konsultację z lekarzami.

Każdy czło­wiek marzy o spo­koj­nej i szczę­śli­wej sta­ro­ści — Dom Seniora „Bożena” pomoże spełnić to marze­nie. Zaufaj Nam, a My na pewno nie zawiedziemy.

 

Sta­rość nie jest dla mnie wię­zie­niem, w któ­rym sie­dzi się w odosob­nie­niu, lecz bal­ko­nem, z któ­rego widać dalej.


— Marie Luise Kaschnitz

© 2013-2024 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl